Sep 182012
 
Assena Intv with Mr Adhanom Gebremariam to commemorate the PFDJ victims

  Voice of Assenna interviews Mr Adhanom Gebremariam in commemoration of the  11 prominent politicians, including three former cabinet ministers, who have been held incommunicado by the PFDJ regime without charge for 12 years. Mr Adhanom was a member of the ‘G15′ himself, but he escaped arrest as he had been abroad when they were arrested after calling for […]

Aug 142012
 

ክቡር ጋሻና ኣብ ህልዊ ኩነታት ሃገርና ብሓፈሻ፡ ምስ ምግባር ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ፈደራላዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ኣተሓሒዝና መብርሂ ክትበና ንዘቕረብናልካ ሕቶ ብኣወንታ ብምምላስካ፡ ብስም ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራን ሰማዕትን ኣመስግነካ፡ ከም መእተዊ መታን ክኾነና ምሉእ ስማካ፡  ሓጺር ናይ ቃልሲ ድሕረ-ባይታኻ፡ ትነብረሉ ቦታን ስራሕካን ንሰማዕትና እንተትገልጸልና?   ብቐዳምነት ነዚ ዕድል’ዚ ስለዝሃብኩምኒ ከየመስገንክኹም ከሓልፍ […]

Aug 122012
 
ብህይወት መኣዛ መን’ዩ ተሓታቲ ? – ብ ታደሰ ኪዳነ

     ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ኢደይ ተለፎን (ሞባይል) ካብ ኤርትራ ናይ ዝተደወለ ቁጽሪ (miss call) ረኺበ። እቲ ቁጽሪ ናይ መን ምዃኑ ንምፍላጥ ግዜ ኣይወሰደለይን። እቲ ዘሻቐለኒ ግን ደዋሊት ብዘይካ ንኣድላዪ ጉዳይ ንሰላምታ ወይ ንኻልእ ቅልል ዝበለ ጉዳይ ከም ዘይትድውለለይ ኣጸቢቐ ኢየ ዝፈልጥ። ገለ ክብድ ዝበለ ነገር ከም ዝተረኽበ’ውን ኣይሰሓትኩዎን። ኩነታት ክፈልጥ ድማ ተቐላጢፈ ደዊለላ። […]

 Posted by at 11:46 am
Jun 172012
 
ንምንታይ ድሕሪ ናጽነት ደሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘይቆመ? – — ሳልሳይ ክፋል

  መእተዊ ኣብዚ ክፋል’ዚ፡ ነቲ ኣብ ካልኣይ ክፋል ክንመያየጠሉ ምዃና ዝተተንብሀ፡ ምስ ሕቶ ደሞክራሲ ዝተተሓሓዘ ደገፍቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ዘቕርብዎ ተወሰኽቲ መጐተታት፡ ማለት ነቲ ድሕሪ ናጽነት ደሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምንታይ ክቐውም ከም ዘይተደልየን ከም ዘይተኻእለን ንምምኽናይ ዝጣበቕሉ ሰለስተ ነጥብታት ዝሓዘለ ምስምሳት፡ ሓደብሓደ ብምምልካት ብዝከኣል መጠን ዘርድን ዘዕግብን መልሲ ክንህበሉ ኢና። ብተወሳኺ፡ እቲ ዝወሃብ መልሲ ናይ ግድን ውድዓውን […]

 Posted by at 6:26 pm
May 102012
 
ቃለ-መሕትት ምስ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም. PDF

ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መርበብ ማሕታ ኔት፡ www.mahta.net ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም ምስ ሬድዮ ኤረና ሰፊሕ ቃለ መሕትት ኣካይዱስ ኣብ ኣርባዕተ ተኸታተልቲ መደባት ተቓሊሑ ከምዝነበረ እቶም ድምጺ ኤረና ዝተኸታተልኩም ሰሚዕኩሞ ኣለኹም። ኣምባሳደር ኣድሓኖም ኣብቲ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝገበሮ ቓለ መሕትት ንምስክርነት ታሪኽ ዝምልከት ዘልዓሎን፡ ንመጻኢ ታሪኽ ወለዶታት ከም ስንቂ ምርምር ንኸገልግል ካብ መዘናታቱን መቓልስቱን ብተመሳሳሊ […]

May 072012
 
ቃለ-መሕትት ምስ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም

ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መርበብ ማሕታ ኔት፡ www.mahta.net ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም ምስ ሬድዮ ኤረና ሰፊሕ ቃለ መሕትት ኣካይዱስ ኣብ ኣርባዕተ ተኸታተልቲ መደባት ተቓሊሑ ከምዝነበረ እቶም ድምጺ ኤረና ዝተኸታተልኩም ሰሚዕኩሞ ኣለኹም። ኣምባሳደር ኣድሓኖም ኣብቲ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝገበሮ ቓለ መሕትት ንምስክርነት ታሪኽ ዝምልከት ዘልዓሎን፡ ንመጻኢ ታሪኽ ወለዶታት ከም ስንቂ ምርምር ንኸገልግል ካብ መዘናታቱን መቓልስቱን ብተመሳሳሊ […]

May 032012
 
ኣገዳሲ ሓበሬታ! ቃለ መሕትት ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገ/ማርያም ምስ ሬድዮ ኤረና፣

ኣገዳሲ ሓበሬታ! ቃለ መሕትት  ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገ/ማርያም ምስ ሬድዮ ኤረና፣ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም ንህሉው ፖሎቲካውን ማሕበራውን ጉዳያት ሃገርናን ከምኡ’ውን ኣብዚ እዋን’ዚ መዛረቢ ዛዕባ ኮይኑ ብዛዕባ ዘሎ ጉዳይ ሬሳ ተጋዳላይ ናይዝጊ ክፍሉ ብዝምልከት ምስ ሬድዮ ኤረና ዝገበሮ  ሰፊሕ ቃለ መሕተት ካብ ሎሚ ዕለት 4 ግንቦት 2012  ጀሚሩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ዘተን […]

Sep 232011
 

ብኣጋጣሚ ዕለት 18 መስከረም 2011 ዓ.ም ብዘይ ክስን ፍርድን መበል ዓሰርተ ዓመቶም ኣብ ትሕቲ ጨካን ማሕዩር ህግደፍ ዝበልዩ ዘለዉ ጀጋኑ ናይ ለውጢ ሃዋርያ ዝኾኑ ላዕለዎት መራሕቲ ሃገር ኣመልኪቱ ኣቶ ተወልደ ወልደገብሪኤል ኣገልግሎት ድምጺ ኣሜሪካ ምስ ኣምባሳዶር ኣድሓኖም ገብረማርያም ብስልኪ ዝገበሮ ሓጺር ቃለ-ምልልስ እንሆ ይቐርበልኩም ሰናይ ምክትታል፣- ኣቶ ተወልደ ወልደገብሪኤል፣- ሕራይ! ኣምባሳዶር ኣድሓኖም ገብረማርያም የመስግን። ቅድሚ […]

Dec 282010
 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ደቂ ሃገር ፡ ብቀዳምነት ልዑልን ምዉቕን ሃገራዊ ሰላምታና ይብጻሕኩም/ክን። እንሆ ሕጂ እውን ብቐጻልነት፡ ንሰንበት ዕለት 26.12. 2010 ዓ.ም.ፈ፡ ብጾት ኣባላት መሪሕነት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ዶ.ር ተስፋይ ስብሃቱን ኣቶ ደስበለ መሓሪን …..ኣብ መራኸቢ ብዙሓን (Paltalk)፡ (“Eritrea Etuq Meni’esey Eritrea niDemokrasin Fithin“) ኣጋይሽና ኮይኖም ከምስዩ ተዓዲሞም ኣለዉ። ነዚ ኣገዳስን እዋናውን ሓበረታታትን ዘተን ከይሓልፈኩም/ክን፡ ተኻፈልቲ […]

Dec 032010
 

ቃለ መሕተት ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ወናኒ መርበብ ሓበሬታ መስከረም ኔት ከም መቐጸልታ እቲ ሕሱር ናይ ዓሰባ ባህርያቱ ሕጂ’ውን ስም ተቓለስቲ ንምጥፋእ ነቲ ብኣምባሳዶር መሓመድ-ኑር ኣሕመድ ምስ መርበብ ሓበሬታ ኣልናህዳ ብቋንቋ ዓረብ ዝተገብረ ቃለ-መሕተት ፈጺሙ ንሱ ብዘይበሎን ዘይተዛረቦን ንዕኡ ብዝጥዕሞ ኣትርረጓጉማ ተርጒሙ ጸሎሎ ክቐብኦ ከም ዝፈተነ ኩሉ ዝተዓዘቦ ኢዩ። ይኹን’ምበር እቲ ብኣምባሳዶር መሓመድ-ኑር ኣሕመድ ዝተገብረ ቃለ […]