Feb 252016
 
ጋዜጣዊ መግለጺ፣ ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፣

ኦ ውፉይ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ! ምግባእ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ከጋጥሞ ዝጸንሐ ዕንቅፋትን ጸገማትን ኣባላት ባይቶን ማሓዙትን ንምፍትሑ ዝተፈላለየ ጻዕርታት ክካየድ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። ንቐጻልነት ባይቶ ክልተ ግዜ ብልዕሊ ኣብዝሓ 2/3 ድምጺ ምግባእ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ክናዋሕ ተገይሩ’ዩ። ብድሕሪኡ ክሳብ ጉባኤ ዘሎ ግዚ ሓባሪ-መንገዲ /Road Map/ ሓንጺጹ ኣሎ። ካብዚ ብምብጋስ ዕማማት ምስንዳእ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ፡ […]

May 052015
 
መግለጺ ሓዘን  كلمة تأبین

ብ19 ሚያዝያ 2015 ኣብ ሃገረ ሊቢያ ነብሱ ከም ወኪል እስላማዊ ሓይሊ ዝቆጽር፤ ግን ከኣ ንሃይማኖታዊ ይኹን ዓለማዊ ክብርታት ብዘጉድፍ ካብ መሳርዕ ሰብኣውነትን ሰብኣዊ-ኣተሓሳስባን ዝፈለለ ግብረ ሽበራዊ ኣረሜናዊ ጉጅለ ISIS፡ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ስደተኛታት ዝተፈጸመ ኣረሜናዊ ተግባር ዝሰነደ ስእላዊ ቪድዮ ናብ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም ምዝርግሑ ዝዝከር’ዩ፡፡ እዚ ፍጹም ኣረሜናዊ ተግባር’ዚ፡ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ንጹሃት ዜጋታት ዝተፈጸመ […]

Dec 232013
 
ጋዜጣዊ መግለጺ ዕለት፡ 22/12-2013

ኩነታት ሃገርና ኣብ ከቢድ ተሃዋሲ ህሞት ከምዘሎ ንኹሉ ብሩህ’ዩ። ካብ ዝሓለፉ ግዝያት፡ እዚ ዘሎናዮ እዋን ሓያል ጽንዓትን ፡ ዘተን ፡ ውዳበን ዝሓትት ምዃኑ ኩሉ ሃገራዊ ዝግንዘቦ መድረኽ’ዩ። ማእከላይ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ፡ በቲ ሓደ ፡ ናይ 6 ኣዋርሕ ምዱብ ኣኼብኡ ብቲ ካልእ ድማ ኩነታት እዚ መድረኽ’ዚ ንምግምጋምን ንምዝታይን ኣብ ኣኼባ ይርከብ። ኣጀንዳታቱ ድማ ፡ […]

Mar 222013
 

ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ኣብ ዕለት 22 መጋቢት 2013 ቀዳማይ ኣኼብኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣካይዱ። ኣብ’ዚ ኣኼባ’ዚ ማእከላይ ባይቶ 05 ዝኣባላታ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት መሪጹ። ከምኡ’ውን ዝርዝር መደብ ስርሓት ንፈጻሚ ቤ/ጽሕፈት ሂቡ። ሓድሽ ዝተመርጸ ኣቦ ወንበር ሰልፊ ዶክተር ተስፋይ ስባህቱ፣ ኣመራርሕኡ መርሆ ናይ ሓባር መሪሕነት ዝኽተል ሙዃኑን፣ ኩሎም ኣባላት ሰልፍን መሳርሕቱ ኣባላት ማእከላይ ባይቶን […]

Feb 162013
 
ኣገዳሲ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ኣብ ከተማ ኦስሎ- ኖርወይ اجتماع  جماهيري هام في مدينة اوسلو

Oslo_Meeting_announcement_arabic. PDF Public_Meeting_in_Oslo_Norway_tigrigna. PDF ብኣባላት መሪሕነት ዞባ ኤውርጳ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝካየድ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ንቀዳም 23 ለካቲት 2013 ተመዲቡ ኣሎ። ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ንኤርትራውያን ተቐማጦ ኖርወይ ብዛዕባ ሃገራዊ ባይቶን፣ ብዛዕባ መደብ ስራሓት ዞባ ኤሮጳን   ዘድሊ ሓበሬታ  ንምሃብን፣ ከምኡ  ድማ ኣብ ሃገር ኖርወይ  ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ   ዝርከባ ሽማግለታት ኤ .ሃ. ባ […]

Jan 142013
 
ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ኣብ ኣውስትራልያ  ኣንጻር ዓመታዊ ፈስቲቫል ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝገበርዎ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳቲፈ።

kidan, PDF التحالف الديمقراطي الإرتري بأستراليا  PDF ተ.ሓጅ ዓብደልኑር ሓጅ ምኽትል ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ብዕለት 11ን12ን ጥሪ 2013 ብምድላው ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን /ኣውስትራልያ/ ኣንጻር ዓመታዊ ፈስቲቫል ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳቲፈ። ተ.ሓጅ ዓብደልኑር ሓጅ ቃል ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ከቕርብ እንከሎ፡ ሰላማዊ ሰልፊ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ […]

Aug 092012
 

ﺗﻘرﯾر إﺧﺑﺎري: أﺟرت ﻗﯾﺎدة إﺗﺣﺎد اﻟﺷﺑﺎب اﻹرﯾﺗري ﻹﻧﻘﺎذ اﻟوطن ﺑﻌد ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ. ﻓﻘد ﻛﺎن ﺑﺎﻛورة أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑزﯾﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻹرﺗري ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ واﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ أﻋﺿﺎﺋﮫ، وذﻟك ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻣﻘررات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺷﺑﺎب ﺑدﺑرزﯾﺗﻲ اﻟذي دﻋﻰ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﺟﻧﺑﺎً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻹرﯾﺗري ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟدﯾﻘراطﻲ. […]

 Posted by at 7:25 pm
May 012012
 

اجتماع هام في فرانكفورت يسر اللجنة الجماهيرية والاجتماعية في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي – إقليم أوروبا دعوة جماهيرنا الإرترية إلى الاجتماع الهام الذي سيعقد  في مدينة فرانكفورت من أجل استعراض ومناقشة برامج عمل المجلس الوطني واختيار لجنة شعبية تشارك في تنفيذ تلك البرامج. نرجو من جميع الوطنيين الحرص على المشاركة في هذا الاجتماع الهام.   […]

 Posted by at 10:08 am
Apr 232012
 

إﻋﻼن ھﺎم “Is ethnic federalism the way to solve the horn of Africa ’s complex conflicts?” ھﻞ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﺛﻨﯿﺔ (اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ) وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ اﻟﻤﻌﻘﺪ؟ ﺣﻮار ﻣﻊ اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﻤﺤﻠﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻹرﺗﺮي اﻹﺳﺘﺎذ / ﻋﻠﻲ ھﻨﺪي ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻨﺘﺪى اﻹرﺗﺮﯾﯿﻦ اﻟﺠﺒﺮﺗﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻤﻔﺘﻮح وذﻟﻚ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﯿﻮم 2012/04/27ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 20፡30 ﺑﺘﻮﻗﯿﺖ ﺑﺮﻟﯿﻦ […]

 Posted by at 5:00 pm
Apr 192012
 

اﺟﺘﻤﺎع ھﺎم ﻓﻲ ﺳﺘﻮﻛﮭﻮﻟﻢ ﯾﺳر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟ وطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ – إﻗﻠﯾم أوروﺑﺎ دﻋوة ﺟﻣﺎﻫﯾرﻧﺎ اﻹرﺗرﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻬﺎم اﻟذي ﺳﯾﻌﻘد ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺗوﻛﻬوﻟم ﻣن أﺟل اﺳﺗﻌراض وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑ ارﻣﺞ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ واﺧﺗﯾﺎر ﻟﺟﻧﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻠك اﻟﺑراﻣﺞ. ﻧرﺟو ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟوطﻧﯾﯾن اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع […]

 Posted by at 6:15 pm